today’s bible verse

Advertisements
१ कोरिन्थी 3:16
16के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ, र परमेश्‍वरका पवित्र आत्‍मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्‍छ?१ कोर ६:१९; २ कोर ६:१६ 
1 Corinthians 3:16
16 Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?